ConfidenE�ialitatea E�i securitatea datelor personale AYi a informaA?iilor furnizate

Datele cu caracter personal puse la dispoziE�ia Magister.ro sunt prelucrate A�n deplin acord cu Legea nr. 677/2001 privind protecE�ia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal E�i libera circulaE�ie a acestor date (a�?Legea nr. 677/2001a�?).

Magister.roA�are caliatea de operator de date cu caracter personal, A�n sensul Legii nr. 677/2001, prelucrA?nd date ale vizitatorilor, utilizatorilor E�i clienE�ilor sA?i (titularii de date), A�n vederea:

a) A�ndeplinirii obligaE�iilor sale contractuale (de livrare a produselor comandate) E�i legale (fiscale, contabile, de protecE�ie E�i control);
b) A�n scop statistic, de reclamA?, marketing E�i publicitate, pentru a oferi clienE�ilor E�i vizitatorilor o experienE�A? comercialA? conform legii E�i standardelor practicate A�n industria de profil;
c) pentru a preA�ntA?mpina sau contracara orice activitate ilegalA? (ex.atac cibernetic asupra site-ului Operatorului);
d) pentru a proteja drepturile E�i interesele Opreatorului sau ale clienE�ilor sA?i.

Datele cu caracter personal colectate E�i prelucrate cu privire la titlularii de date: numele E�i prenumele, seria, numA?rul E�i organul emitent al actului de identitate, adresa fizicA? de corespondenE�A?, livrare E�i facturare, adresa electronicA? (e-mail) E�i numA?r de telefon de contact (fix E�i mobil), date de identificare ale contului bancar, datele propriu-zise de facturare E�i livrare ale produselor comandate sau aflate A�n aE�teptare (wishlist).

OperatorulA�Magister.roA�nu prelucreazA? CNP (Codul Numeric Personal), acesta fiind A�nscris A�n categoria datelor personale cu funcE�ie de identificare cu caracter sensibil.

Datele dumneavoastrA? cu Caracter Personal vor fi gestionate E�i controlate de cA?tre persoanele E�i departamentele care asigurA? operaE�iunile comerciale, contabile E�i de securitate ale Operatorului.

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, fie stocate individual, fie ca bazA? de date, nu vor fi vA?ndute sau transferate A�n strA?inA?tate sau altor terE�i (A�n afarA? de A�mputerniciE�ii Operatorului).

Cu respectarea prevederilor legale incidente, Operatorul va pune datele cu caracter personal la dispoziE�ia:

a) unor terE�e persoane A�mputernicite sA? prelucreze date ale clienE�ilor/vizitatorilor, A�n numele E�i pe seama Operatorului, precum companii furnizoare de servicii de platA? E�i servicii de securitate de date, companii
b) autoritA?E�ilor cu atribuE�ii fiscale sau de control (ex. Fisc sau ANPC).

AZn condiE�iile Legii nr. 677/2001, vA? puteE�i exercita urmA?toarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
b) Dreptul de a solicita rectificarea, E�tergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
c) Dreptul de a vA? opune prelucrA?rii A�n continuare a datelor, A�n orice moment, din motive A�ntemeiate E�i legitime legate de situaE�ia dumneavoastrA? particular;
d) Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate, bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale;
e) Dreptul de a vA? adresa instanE�ei de judecatA?, A�n legA?turA? cu orice A�ncA?lcare a drepturilor dumneavoastrA? cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire A�n alineatele (a)-(e) de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise E�i semnate, adresate Operatorului la adresa de contact de pe site.

false

false

false

false

false